Ξεκίνησε σε Δημοτικά Σχολεία της Αττικής – η πιλοτική εφαρμογή της κολύμβησης-.

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής για το τρέχον σχολικό έτος.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, υλοποιεί σε οκτώ (8) κολυμβητήρια του νομού Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό τη διάχυση των ευεργετικών αποτελεσμάτων της κολύμβησης και ειδικότερα την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας, του χειρισμού έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον για την αποφυγή του πνιγμού, της ανάπτυξης συνεργασίας πρωτοβουλιών και αυτοπεποίθησης, των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, του παιχνιδιού της συνεργατικότητας και της κοινωνικότητας, ώστε να συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών/τριών.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμμετέχουν είκοσι τρία (23) Δημοτικά Σχολεία με σαράντα τρία (43) τμήματα των Γ΄ και Δ΄ τάξεων. Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, έχουν προσληφθεί τριάντα (30) καθηγητές/προπονητές με ειδικότητα στην κολύμβηση.

Στόχος του ανωτέρω πιλοτικού προγράμματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την καθολική υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής από το σχολικό έτος 2016-2017.

πηγή